Атестиране на военнослужещи

Уведомявам ви, че публикуваната Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия е обнародвана в ДВ, брой 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г. 
На основание измененията, само за 2014 година, чл. 8, т. 1, съвместно определяне на професионалните компетентности и личностни характеристики, които ще се оценяват през атестационния период завършва на 15 март 2014 година.

Електронните формуляри за атестиране  на военнослужещите са изменени.

28.10.2014

Атестационен формуляр за административни и щабни офицери

Атестационен формуляр за офицери от Сухопътни войски

Атестационен формуляр за офицери от Военновъздушните сили

Атестационен формуляр за офицери от Военноморските сили

Атестационен формуляр за офицерски кандидати и сержанти (старшини)

Атестационен формуляр за войници

Формуляр за обобщаване на атестирането (ново)

18.02.2014

Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (Обн., ДВ, бр. 92 от 23.11.2010 г., в сила от 23.11.2010 г., изм. и доп., бр. 90 от 15.11.2011 г., в сила от 15.11.2011 г., бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

18.02.2014

Коментар към Наредба № Н-28 от 05.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

06.11.2012

Файл за разрешаване на макросите за Excel 2003, 2007, 2010. НОВО !!!