Атестиране на военнослужещи

Уведомявам ви, че публикуваната Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия е обнародвана в ДВ брой 25 от 03.04.2015 г.

28.04.2015

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 92 от 23.11.2010 г., в сила от 23.11.2010 г., изм. и доп., бр. 90 от 15.11.2011 г., в сила от 15.11.2011 г., бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г., доп., бр. 77 от 16.09.2014 г., в сила от 16.09.2014 г.)

28.10.2014

Атестационен формуляр за административни и щабни офицери

Атестационен формуляр за офицери от Сухопътни войски

Атестационен формуляр за офицери от Военновъздушните сили

Атестационен формуляр за офицери от Военноморските сили

Атестационен формуляр за офицерски кандидати и сержанти (старшини)

Атестационен формуляр за войници

Формуляр за обобщаване на атестирането (ново)

18.02.2014

Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (Обн., ДВ, бр. 92 от 23.11.2010 г., в сила от 23.11.2010 г., изм. и доп., бр. 90 от 15.11.2011 г., в сила от 15.11.2011 г., бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

18.02.2014

Коментар към Наредба № Н-28 от 05.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

06.11.2012

Файл за разрешаване на макросите за Excel 2003, 2007, 2010. НОВО !!!