Атестиране на военнослужещи

ВАЖНО !!!  Електронните формуляри за атестиране  на военнослужещите са изменени на версия 5.0.9.

Има промяна на сроковете в чл. 8 на Наредбата, в сила от 01.02.2017 г.

Уведомяваме Ви, че в публикуваната Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия има изменения и допълнения в ДВ, бр. 29 от 7.04.2017 г., в сила от 7.04.2017 г.

10.04.2017

НАРЕДБА № Н-28 от 05.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (Издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 92 от 23.11.2010 г., в сила от 23.11.2010 г., изм. и доп., бр. 90 от 15.11.2011 г., в сила от 15.11.2011 г., бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г., доп., бр. 77 от 16.09.2014 г., в сила от 16.09.2014 г., изм. и доп., бр. 25 от 3.04.2015 г., в сила от 3.04.2015 г., бр. 97 от 11.12.2015 г., в сила от 11.12.2015 г., бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 5.02.2016 г., изм., бр. 8 от 24.01.2017 г., в сила от 1.02.2017 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2017 г., в сила от 7.04.2017 г.)

 

Приложения от № 1 до № 6 от Наредба 28 към 18.02.2014 г.

 

Приравнителна таблица на констатациите и оценките от атестационните формуляри – Приложение № 9

 

Удостоверение за приравняване на констатациите и оценките от атестационния формуляр – Приложение 10

26.01.2017

Заповед № OX-12 от 09.01.2017 г. относно организиране на процеса на атестиране на военнослужещите от административните звена на Министерството на отбраната и оправомощаване на длъжностни лица да изпълняват функциите ми на старши атестиращ през атестационната 2017 година.

05.01.2017

Атестационен формуляр за административни и щабни офицери

Атестационен формуляр за офицери от Сухопътни войски

Атестационен формуляр за офицери от Военновъздушните сили

Атестационен формуляр за офицери от Военноморските сили

Атестационен формуляр за офицерски кандидати и сержанти (старшини)

Атестационен формуляр за войници

Формуляр за обобщаване на атестирането

28.04.2015

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 92 от 23.11.2010 г., в сила от 23.11.2010 г., изм. и доп., бр. 90 от 15.11.2011 г., в сила от 15.11.2011 г., бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г., доп., бр. 77 от 16.09.2014 г., в сила от 16.09.2014 г.)

18.02.2014

Коментар към Наредба № Н-28 от 05.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

06.11.2012

Файл за разрешаване на макросите за Excel 2003, 2007, 2010. НОВО !!!