Преглед на структурата на въоръжените сили - работни групи

За организацията на процеса по Прегледа на структурата на въоръжените сили се създадоха 16 работни групи, в които бяха привлечени специалисти от всички области. Задачите на групите се решават планово в процеса на прегледа на силите. Периодично ръководителите на работните групи докладват за дейността им пред министъра на отбраната, съгласно изготвените планове, а заместник-министрите на отбраната осъществяват контролни функции в областите на своите отговорности. Целта е да  се изготвят работещи и остойностени опции на единен комплект от способности на въоръжените сили с определена степен на готовност и в рамките на наличния бюджет.

Работните групи използват разработените „Профили за необходимите способности” , за да идентифицират всички основни изисквания и способности в своята сфера на дейност.

Разработват се алтернативни опции в сферата на отговорност като се използват експертни знания и опит. Разглеждат се всички възможности, които отговарят на изискванията към способностите, като се използват данните за бюджета по програми. Различните алтернативи прогностично се остойностяват и се представят на министъра на отбраната. Предложенията за структури включват разпределение по категории окомплектованост и степен на готовност. Критериите за  решения се базират не само на стойността на всяка представена опция, но и на тяхната ефективност, степен на готовност и използваемост.

Министърът на отбраната взема решение и дава приоритет на опциите в рамките на бюджета по програми. До достигането на най-оптималния вариант на структура на въоръжените сили непрекъснато се добавят и отхвърлят алтернативи.

Ключов момент при работата е обменът на информация. За подобряване на връзката между експертите бяха създадени специални електронни адреси.

Групите имат възможност да ползват и  експертна помощ на Центъра за гражданско-военни отношения, Монтерей, САЩ (CCMR).


Работни групи

№1- „Група за ръководство”- синхронизира дейностите и приема резултатите от работата на останалите работни групи. Определя структури, функции и численост, включително участва и в работата на международни щабове и организации.

№2 – „C4ISR” (command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance) - всички вътрешни свръзки, външни свръзки и защитата на информацията в комуникационно-информационни системи.

№3 – „Съвместно оперативно командване” -   структурата, числеността и участие в операции зад граница.

№4 – „Сухопътни войски”  - определяне на структурата, числеността и способностите на Сухопътните войски.

№5 – „Военновъздушни сили”  -  структурата, числеността и способностите на Военновъздушните сили.

№6 – „Военноморски сили”  -  структурата, числеността и способностите на Военновъздушните сили.

№7 – „Единна логистика”- осигуряване, ремонт и поддръжка, транспорт, разполагане, дейности в целия спектър на логистичното осигуряване.

№8 – „Медицинско осигуряване”  - медицинското осигуряване на Министерство на отбраната и Българската армия.

№9 – „Военна полиция” - структурата, числеността и способностите на Военна полиция.

№10 – „Военна информация” - структурата, числеността и способностите на служба „Военна информация”.

№11 – „Начална, съвместна подготовка и полигони”- подготовката, полигоните и тренировъчната инфраструктура.

№12 – „Базиране и инфраструктура” - казармените райони, военноморските и военновъздушните бази, летищата и сградите,  освобождаване, затваряне и преобразуване на инфраструктурни обекти.

№13 – „Управление на човешките ресурси” - набиране и освобождаване на личен състав, кариерно развитие, заплащане, социални дейности, образование, резерв на въоръжените сили.

№14 – „Въоръжение, техника и утилизация”- проблемите по въоръжението, техниката и утилизацията.

№15 – „Отбранителна, технологична и индустриална база и икономически дейности” - научни изследвания и технологично развитие, отбранителна индустрия, търговски дейности и др.

№16 – „Връзки с обществеността и военно-патриотично възпитание” - връзките с обществеността, Национален военноисторически музей, военни печатни и електронни медии, неправителствени организации и др.